1996-12-20 23:10:50# 121. lþ.#F 54.#5. fundur. Málefni fatlaðra., til 23:11:38| A gert 7 9:52
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Málefni fatlaðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 228. mál (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 481.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:11]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

2 þm. (HG, KHG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, SighB, SvG, ÖJ) fjarstaddir.