1996-12-20 23:12:41# 121. lþ.#F 54.#7. fundur. Löggildingarstofa., til 23:14:24| A gert 7 9:52
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Löggildingarstofa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 74. mál. --- Þskj. 483, frhnál. 494.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:13]

Till. í frhnál. 494 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 40:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (LB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, SighB) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁRJ, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, SighB) fjarstaddir.