1996-12-20 23:51:14# 121. lþ.#F 55.#5. fundur. Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 23:52:09| A gert 2 16:57
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur

Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Frv. meiri hl. efh.- og viðskn., 251. mál. --- Þskj. 501.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:51]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.