1996-12-20 23:52:24# 121. lþ.#F 55.#6. fundur. Almannatryggingar og lyfjalög., til 23:52:45| A gert 22 12:1
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur

Almannatryggingar og lyfjalög, frh. 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 250. mál (kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd). --- Þskj. 412.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:52]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.