1996-12-20 23:53:14# 121. lþ.#F 55.#7. fundur. Ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996-1999., til 23:53:49| A gert 22 12:1
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur

Ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996-1999, frh. 3. umr.

Stjfrv., 182. mál. --- Þskj. 203.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:53]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.