1996-12-20 23:54:10# 121. lþ.#F 55.#8. fundur. Fjárlög 1997., til 01:30:26| A gert 2 16:57
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur

Fjárlög 1997, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 364, frhnál. 453 og 464, brtt. 419, 426, 427, 428, 429, 430, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 452, 459, 463, 465, 469, 470, 471, 472, 473, 476 og 479.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:56]

[23:54]

Gísli S. Einarsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 446 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,1--2 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 452,3 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, MS, SJóh, VE) fjarstaddir.

Brtt. 452,4--5 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 470 felld með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[23:58]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


Brtt. 469 felld með 36:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

9 þm. (ÁRÁ, BH, GE, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 473 felld með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,6 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 449 felld með 35:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (GÁ*) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 459 felld með 35:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, EKG, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (RA*) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 452,7--9 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 471 felld með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 472 felld með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,10 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 445,1 felld með 36:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 444 felld með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,11--12 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 426 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 452,13--14 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 476,1 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 452,15.a kom ekki til atkvæða.

Brtt. 452,15.b samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 452,16--19 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 452,20 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, LB, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:09]

Lúðvík Bergvinsson:


[00:09]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


Brtt. 452,21 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 452,22 samþ. með 47:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÖS.

8 þm. (GL, HG, JóhS, KHG, RA, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,23--28 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

16 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, RA, SJóh, SF) fjarstaddir.

[00:12]

Hjörleifur Guttormsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 430 kölluð aftur.

Brtt. 452,29 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 452,30--32 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 448, a-liður, felld með 37:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 448, b-liður, samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GMS, PHB) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,33.a samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 445,2 felld með 37:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,33.b--37 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 452,38 samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SighB) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:18]

Kristín Halldórsdóttir:


Brtt. 452,39 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 463 kölluð aftur.

Brtt. 479,1 felld með 36:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁMM*, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:20]

Jón Kristjánsson:


[00:20]

Guðmundur Árni Stefánsson:


Brtt. 452,40--41 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 452,42 samþ. með 37:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁRJ, GÁS, ÖS.

16 þm. (ÁE, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:23]

Stefán Guðmundsson:


[00:24]

Gísli S. Einarsson:


[00:25]

Össur Skarphéðinsson:


Brtt. 452,43--53 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,54 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 452,55--59 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 452,60.a--d samþ. með 37:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

7 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:30]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[00:31]

Kristín Halldórsdóttir:


[00:32]

Samgönguráðherra (Halldór Blöndal):


[00:32]

Gísli S. Einarsson:


[00:33]

Kristinn H. Gunnarsson:


[00:34]

Össur Skarphéðinsson:


[00:35]

Guðmundur Árni Stefánsson:


Brtt. 452,60.e samþ. með 40:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ.

14 þm. (GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, RA, RG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:36]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[00:37]

Kristinn H. Gunnarsson:


[00:38]

Sighvatur Björgvinsson:


Brtt. 452,61 samþ. með 37:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁRJ.

18 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:39]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 476,2 samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 452,62 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 452,63 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 429 felld með 37:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (GÁS) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:43]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 465 felld með 33:16 atkv. og sögðu

 já:
EKG, EOK, GE, GL, GÁS, GÁ, GMS, JóhS, KHG, LB, MS, RA, SJS, SvG, VE, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

6 þm. (ÁRJ, GGuðbj, HG, KH, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:45]

Vilhjálmur Egilsson:


[00:46]

Jón Kristjánsson:


[00:47]

Guðni Ágústsson:


[00:48]

Guðmundur Lárusson:


Brtt. 452,64 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (GGuðbj, KH, SighB) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:49]

Hjörleifur Guttormsson:


[00:50]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 428 felld með 33:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, PP, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

12 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, GÁS, HjÁ, JBH, KÁ, MS, SJóh, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:52]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 452,65 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 427 felld með 35:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

1 þm. (ÁJ) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:54]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 452,66 samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 419 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, DO, EOK, GHall, HjÁ, JóhS, JBH, KÁ, SJóh, VE, ÖS) fjarstaddir.

[00:57]

Gísli S. Einarsson (um atkvæðagreiðslu):


[00:58]

Stefán Guðmundsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 450,1 samþ. með 35:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, RA, SJS, SvG, ÖJ, ÖS.

5 þm. (ÁE, ÁRJ, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JóhS, JBH, KÁ, LB, SJóh, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:59]

Kristinn H. Gunnarsson:


Brtt. 450,2 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JóhS, JBH, KÁ, LB, SJóh, VE) fjarstaddir.

Brtt. 450,3 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 450,4--6 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (GÁS, JóhS, LB, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

Brtt. 450,7 (liðir 3.86--3.106) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

11 þm. (ÁRJ, GL, HG, JóhS, KHG, LB, RA, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

[01:04]

Rannveig Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[01:04]

Guðmundur Árni Stefánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 479,2 kölluð aftur.

Brtt. 450,7 (liður 3.107) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 450,7 (liður 3.108) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

9 þm. (ÁRJ, GL, HG, JóhS, KHG, RA, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

Brtt. 450,7 (liður 3.109) samþ. með 33:14 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
ÍGP, JónK, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÓE.
nei:
JóhS, LB, RG, SighB, SJS, SvG, ÖJ, ÖS, ÁE, ÁRJ, GE, GuðjG, GÁS, HG.

7 þm. (KHG, KH, MS, GL, RA, SvanJ, GGuðbj) greiddu ekki atkv.

9 þm. (JBH, KÁ, SJóh, VE, ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:08]

Svavar Gestsson:


[01:11]

Össur Skarphéðinsson:


[01:13]

Gísli S. Einarsson:


[01:14]

Guðjón Guðmundsson:


[01:16]

Guðni Ágústsson:


Brtt. 450,8 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 450,9 (liður 5.13) samþ. með 40:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.
nei:
GÁS, JóhS, RA.

11 þm. (ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, KHG, KH, RG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

Brtt. 450,9 (liður 5.14) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

11 þm. (GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, RA, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

Brtt. 450,9 (liður 5.15) samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

6 þm. (ÁE, ÁRJ, GGuðbj, KH, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:21]

Kristinn H. Gunnarsson:


[01:22]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 450,9 (liður 5.16) samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:23]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 450,9 (liður 5.17) samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (SJS, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, EOK, GHall, HjÁ, JBH, KÁ, SJóh, VE) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:25]

Kristinn H. Gunnarsson:


[01:26]

Kristín Halldórsdóttir:


[01:27]

Svavar Gestsson:


[01:29]

Gísli S. Einarsson: