Útbýting 121. þingi, 52. fundi 1996-12-19 22:37:25, gert 17 9:56

Fjárlög 1997, 1. mál, brtt. meiri hluta fjárln., þskj. 452.

Lánsfjárlög 1997, 24. mál, frhnál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 457.

Tekjuskattur og eignarskattur, 253. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 443.