Útbýting 121. þingi, 52. fundi 1996-12-20 01:37:47, gert 20 10:55

Fjárlög 1997, 1. mál, frhnál. meiri hluta fjárln., þskj. 453; brtt. SJS, þskj. 463; brtt. VE o.fl., þskj. 465.