Útbýting 121. þingi, 52. fundi 1996-12-20 02:51:24, gert 20 10:55

Beingreiðslur til bænda eftir kjördæmum, 196. mál, svar landbrh., þskj. 420.

Fjárlög 1997, 1. mál, brtt. GL, þskj. 459.

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997, 248. mál, nál. meiri hluta utanrmn., þskj. 458.