Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 16:02:39, gert 21 10:56

Ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999, 182. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 484.

Greiðslur í lífeyrissjóði og almannatryggingar, 134. mál, svar fjmrh., þskj. 466.

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins, 180. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 485.

Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 251. mál, brtt. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 486.