Fundargerð 121. þingi, 50. fundi, boðaður 1996-12-19 10:00, stóð 10:00:00 til 13:58:08 gert 19 17:26
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

50. FUNDUR

fimmtudaginn 19. des.,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[10:02]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Þingstörf fram að jólahléi.

[10:03]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

[10:07]


Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál (heildarlög). --- Þskj. 165, nál. 372 og 384, brtt. 373.

[10:14]


Póstþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 166, nál. 376, 383 og 401, brtt. 377.

[10:24]


Fjáraukalög 1996, 3. umr.

Stjfrv., 48. mál. --- Þskj. 310, frhnál. 405, brtt. 406.

[10:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tryggingagjald, 3. umr.

Stjfrv., 145. mál (gjaldhlutfall). --- Þskj. 385, brtt. 407.

[11:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 3. umr.

Stjfrv., 144. mál (málsmeðferðarreglur o.fl.). --- Þskj. 265.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997, frh. 2. umr.

Stjfrv., 119. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 130, nál. 328 og 368, frhnál. 416, brtt. 329 og 417.

[11:04]

[12:01]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:49]


Skipulagslög, 1. umr.

Frv. umhvn., 240. mál (skipan skipulagsstjórnar). --- Þskj. 367.

[13:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim, síðari umr.

Stjtill., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 411.

[13:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[13:44]

Útbýting þingskjala:


Fjáraukalög 1996, frh. 3. umr.

Stjfrv., 48. mál. --- Þskj. 310, frhnál. 405, brtt. 406.

[13:48]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 435).


Tryggingagjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 145. mál (gjaldhlutfall). --- Þskj. 385, brtt. 407.

[13:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 436).


Virðisaukaskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 144. mál (málsmeðferðarreglur o.fl.). --- Þskj. 265.

[13:53]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 437).


Skipulagslög, frh. 1. umr.

Frv. umhvn., 240. mál (skipan skipulagsstjórnar). --- Þskj. 367.

[13:55]


Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim, frh. síðari umr.

Stjtill., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 411.

[13:56]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 438).

Út af dagskrá voru tekin 8., 10.--13. og 15. mál.

Fundi slitið kl. 13:58.

---------------