Fundargerð 121. þingi, 77. fundi, boðaður 1997-02-25 13:30, stóð 13:30:09 til 19:51:38 gert 26 8:26
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

77. FUNDUR

þriðjudaginn 25. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Brunavarnir og brunamál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 346. mál (yfirstjórn). --- Þskj. 618.

[13:34]


Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 364. mál. --- Þskj. 641.

[13:35]


Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, frh. 1. umr.

Frv. GMS, 266. mál (veiðar jarðeiganda). --- Þskj. 518.

[13:36]


Náttúruvernd, frh. 1. umr.

Frv. HG o.fl., 276. mál (landslagsvernd). --- Þskj. 529.

[13:39]


Námulög, frh. 1. umr.

Frv. HG o.fl., 277. mál (náttúruvernd). --- Þskj. 530.

[13:40]


Rafknúin farartæki á Íslandi, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 323. mál. --- Þskj. 585.

[13:42]


Notkun vetnis í vélum fiskiskipaflotans, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 327. mál. --- Þskj. 591.

[13:43]


Umræður utan dagskrár.

Menntun, mannauður og hagvöxtur.

[13:44]

Málshefjandi var Guðný Guðbjörnsdóttir.

[14:17]

Útbýting þingskjala:


Um fundarstjórn.

Umræða um frv. um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir.

[14:17]

Málshefjandi var Kristín Ástgeirsdóttir.


Atvinnuleysistryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 171. mál (heildarlög). --- Þskj. 188, nál. 653 og 659, brtt. 654.

og

Vinnumarkaðsaðgerðir, 2. umr.

Stjfrv., 172. mál. --- Þskj. 189, nál. 655 og 660, brtt. 656.

[14:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:09]

Útbýting þingskjals:


Stephansstofa, fyrri umr.

Þáltill. MÁ, 354. mál. --- Þskj. 627.

[19:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 10.--11. mál.

Fundi slitið kl. 19:51.

---------------