Fundargerð 121. þingi, 91. fundi, boðaður 1997-03-17 15:00, stóð 15:00:10 til 19:06:17 gert 18 8:6
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

91. FUNDUR

mánudaginn 17. mars,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[15:03]

Forseti las bréf þess efnis að Katrín Fjeldsted tæki sæti Láru Margrétar Ragnarsdóttur, 5. þm. Reykv.

[15:04]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[15:05]

Forseti tilkynnti að að loknu fyrsta dagskrármáli og atkvæðagreiðslum færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Suðurl.


Athugasemdir um störf þingsins.

Svör við fyrirspurn.

[15:05]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 409. mál. --- Þskj. 706.

[15:13]


Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 705.

[15:14]


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 407. mál. --- Þskj. 704.

[15:14]


Lánasjóður landbúnaðarins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 424. mál. --- Þskj. 728.

[15:16]


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Breytingar í lífeyrismálum.

[15:17]

Spyrjandi var Ágúst Einarsson.


Tillögur ríkisstjórnarinnar um vaxtabætur og barnabætur.

[15:28]

Spyrjandi var Svavar Gestsson.


Dómur Hæstaréttar um jafnrétti til launa.

[15:36]

Spyrjandi var Kristín Ástgeirsdóttir.


Frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna.

[15:42]

Spyrjandi var Bryndís Hlöðversdóttir.


Arnarholt.

[15:45]

Spyrjandi var Sigríður Jóhannesdóttir.


Umhverfismat fyrir Fljótsdalsvirkjun.

[15:50]

Spyrjandi var Arnbjörg Sveinsdóttir.


Umræður utan dagskrár.

Starfsaðferðir fíknefnalögreglunnar.

[15:54]

Málshefjandi var Margrét Frímannsdóttir.


Flugskóli Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 152. mál. --- Þskj. 168, nál. 754 og 755.

[16:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 1. umr.

Stjfrv., 362. mál (nám skv. eldri lögum). --- Þskj. 638.

[17:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögræðislög, 1. umr.

Stjfrv., 410. mál (heildarlög). --- Þskj. 707.

[17:18]

[18:09]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 1. umr.

Stjfrv., 413. mál (síðara stjfrv.). --- Þskj. 714.

[18:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 1. umr.

Stjfrv., 414. mál (rekstrarleyfi). --- Þskj. 715.

[18:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun, 1. umr.

Stjfrv., 444. mál (stofnfjársjóður o.fl.). --- Þskj. 756.

[19:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 12.--15. mál.

Fundi slitið kl. 19:06.

---------------