Fundargerð 121. þingi, 95. fundi, boðaður 1997-03-20 10:30, stóð 10:30:03 til 18:56:12 gert 20 19:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

95. FUNDUR

fimmtudaginn 20. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[10:34]

Forseti tilkynnti að kl. 13.30 færi fram umræða utan dagskrár að beiðni hv. 18. þm. Reykv.


Álbræðsla á Grundartanga, 1. umr.

Stjfrv., 445. mál. --- Þskj. 757.

[10:34]

[11:02]

Útbýting þingskjala:

[11:23]

Útbýting þingskjala:

[12:16]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:43]

[13:32]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu.

[13:33]

Málshefjandi var Ásta R. Jóhannesdóttir.


Álbræðsla á Grundartanga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 445. mál. --- Þskj. 757.

[14:25]

[14:45]

Útbýting þingskjala:

[15:26]

Útbýting þingskjala:

[15:37]

Útbýting þingskjala:

[17:20]

Útbýting þingskjala:

[17:57]

Útbýting þingskjala:

[17:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, 1. umr.

Stjfrv., 404. mál (EES-reglur). --- Þskj. 701.

og

Einkahlutafélög, 1. umr.

Stjfrv., 405. mál (EES-reglur). --- Þskj. 702.

[18:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkulög, 1. umr.

Stjfrv., 412. mál (eignarhlutur Rariks í félögum). --- Þskj. 713.

[18:43]

[18:46]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flugskóli Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 152. mál. --- Þskj. 779.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Helgidagafriður, 2. umr.

Stjfrv., 31. mál (heildarlög). --- Þskj. 31, nál. 784, brtt. 785.

[18:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 18:56.

---------------