Fundargerð 121. þingi, 105. fundi, boðaður 1997-04-17 10:30, stóð 10:30:03 til 18:37:54 gert 17 18:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

105. FUNDUR

fimmtudaginn 17. apríl,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um formennsku í stjórnarskrárnefnd.

[10:30]

Forseti las bréf þess efnis að Sólveig Pétursdóttir hefði verið kjörin formaður stjórnarskrárnefndar og Svavar Gestsson varaformaður.

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[10:33]

Forseti tilkynnti að um kl. 1.30, að loknu matarhléi, færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Suðurl.


Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál.

[10:33]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:58]


Umræður utan dagskrár.

Setning reglugerðar um tekjutryggingu almannatrygginga.

[13:31]

Málshefjandi var Margrét Frímannsdóttir.


Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál, frh. umr.

[14:03]

[15:49]

Útbýting þingskjala:

[17:11]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.


Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs, frh. fyrri umr.

Þáltill. EgJ, 490. mál. --- Þskj. 825.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar, fyrri umr.

Stjtill., 554. mál. --- Þskj. 912.

[17:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins, fyrri umr.

Stjtill., 555. mál. --- Þskj. 913.

[17:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun, fyrri umr.

Stjtill., 556. mál. --- Þskj. 914.

[17:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu, fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 411. mál. --- Þskj. 708.

[17:37]

[17:48]

Útbýting þingskjala:

[18:05]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 6.--7. og 9.--13. mál.

Fundi slitið kl. 18:37.

---------------