Fundargerð 121. þingi, 119. fundi, boðaður 1997-05-07 23:59, stóð 15:29:50 til 19:41:03 gert 9 12:3
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

119. FUNDUR

miðvikudaginn 7. maí,

að loknum 118. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[15:30]

Útbýting þingskjala:


Almenningsbókasöfn, frh. 3. umr.

Stjfrv., 238. mál (heildarlög). --- Þskj. 1088.

[15:34]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1114).


Bókasafnssjóður höfunda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 330. mál. --- Þskj. 1089.

[15:35]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1115).


Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 259. mál (flokkun starfsheita). --- Þskj. 491.

[15:35]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1116).


Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 504. mál (hlutafélagaskrá). --- Þskj. 847, nál. 1067.

[15:36]


Einkahlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 505. mál (hlutafélagaskrá). --- Þskj. 848, nál. 1068.

[15:39]


Samvinnufélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 506. mál (samvinnufélagaskrá). --- Þskj. 849, nál. 1069.

[15:41]


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 258. mál (punktakerfi). --- Þskj. 490, nál. 1056, brtt. 1057.

[15:43]


Vörumerki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 233. mál (heildarlög). --- Þskj. 338, nál. 1058, brtt. 1059.

[15:47]


Viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 480. mál. --- Þskj. 809, nál. 1047.

[15:52]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1122).


Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins, frh. síðari umr.

Stjtill., 555. mál. --- Þskj. 913, nál. 1061 og 1062.

[15:54]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1123).


Samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun, frh. síðari umr.

Stjtill., 556. mál. --- Þskj. 914, nál. 1060.

[15:56]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1124).


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar, frh. síðari umr.

Stjtill., 554. mál. --- Þskj. 912, nál. 1079.

[15:57]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1125).


Tilraunavinnsla á kalkþörungum í Húnaflóa og Arnarfirði, frh. síðari umr.

Þáltill. StG o.fl., 86. mál. --- Þskj. 88, nál. 1050.

[15:58]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1126) með fyrirsögninni:

Þál. um könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu.


Kaup skólabáts, frh. síðari umr.

Þáltill. KPál o.fl., 310. mál. --- Þskj. 571, nál. 1049.

[15:59]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1127) með fyrirsögninni:

Þál. um skipun nefndar um kaup eða leigu skólabáts.


Veiðiþol beitukóngs, frh. síðari umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 343. mál. --- Þskj. 615, nál. 1048.

[16:01]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1128).


Félagsþjónusta sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 381. mál (félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.). --- Þskj. 670, nál. 1078.

[16:02]


Fæðingarorlof, frh. 2. umr.

Stjfrv., 453. mál (veikindi móður eða barns o.fl.). --- Þskj. 767, nál. 1042, brtt. 1043.

[16:04]


Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla, frh. 1. umr.

Frv. KHG o.fl., 464. mál (horfnir menn). --- Þskj. 781.

[16:07]


Fríverslunarsamningar við Færeyjar og Grænland, frh. fyrri umr.

Þáltill. VE o.fl., 503. mál. --- Þskj. 846.

[16:08]


Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins frá störfum, frh. fyrri umr.

Þáltill. RG o.fl., 518. mál. --- Þskj. 867.

[16:09]


Læknalög, frh. 1. umr.

Frv. KF, 519. mál (samþykki sjúklings). --- Þskj. 870.

[16:10]


Innlend metangasframleiðsla, frh. fyrri umr.

Þáltill. KPál og ÓÖH, 520. mál. --- Þskj. 871.

[16:10]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 526. mál (tannviðgerðir). --- Þskj. 878.

[16:11]


Afbrigði um dagskrármál.

[16:13]

[Fundarhlé. --- 16:13]

[18:01]

Útbýting þingskjals:


Staða þjóðkirkjunnar, 2. umr.

Stjfrv., 301. mál. --- Þskj. 557, nál. 1030, brtt. 1031, 1064 og 1105.

[18:02]

[18:13]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 8. og 25.--29. mál.

Fundi slitið kl. 19:41.

---------------