Fjarvistarleyfi 122. þingi, 74. fundi 24., gert 24 20:1

Ísólfur Gylfi Pálmason, 4. þm. Suðurl.,

Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 5. þm. Reykn.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.,

Siv Friðleifsdóttir, 4. þm. Reykn.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.,

Steingrímur J. Sigfússon, 4. þm. Norðurl. e.,

Sturla Böðvarsson, 2. þm. Vesturl.