1998-02-25 14:07:50# 122. lþ.#F 75.#3. fundur. Kosningar til sveitarstjórna., til 14:14:03| A gert 25 18:16
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur

Kosningar til sveitarstjórna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 225. mál (heildarlög). --- Þskj. 257, nál. 827, brtt. 828 og 840.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:08]

Brtt. 828,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 828,2--14 samþ. með 43 shlj. atkv.

2.--21. gr. (verða 2.--22. gr.), svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 840 kölluð aftur til 3. umr.

22. gr. (verður 23. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SvanJ, TIO, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SighB) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁRÁ, ÁMM, DO, GB, GÁS, HG, KHG, LMR, MF, RA, RG, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS) fjarstaddir.

Brtt. 828,15--51 samþ. með 44 shlj. atkv.

23.--91. gr. (verða 24.--95. gr.), svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

92.--93. gr. (verða 96.--97. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 828,52--53 samþ. með 42 shlj. atkv.

94.--102. gr. (verða 98.--106. gr.), svo breyttar, samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv.