Útbýting 122. þingi, 74. fundi 1998-02-24 13:31:03, gert 24 20:1

Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga, 492. mál, fsp. GÁS, þskj. 841.

Hollustuhættir, 194. mál, nál. minni hluta umhvn., þskj. 844.

Málefni ungra fíkniefnaneytenda, 491. mál, þáltill. SJóh o.fl., þskj. 839.

Ráðning fíkniefnalögreglumanna, 494. mál, fsp. GÁS, þskj. 843.

Tilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnun, 493. mál, fsp. GÁS, þskj. 842.