1998-03-03 14:21:16# 122. lþ.#F 76.#2. fundur. Hollustuhættir., til 14:58:03| A gert 4 8:45
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 122. lþ.

Hollustuhættir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 194. mál (heildarlög). --- Þskj. 197, nál. 836 og 844, brtt. 837.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:23]

Till. í nál. 844 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 31:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE.

13 þm. (ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, MF, StG, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:22]

Hjörleifur Guttormsson:


1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:23]

Ásta B. Þorsteinsdóttir:


Brtt. 837,1--3 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

2.--5. gr., svo breyttar, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,4 (ný 6. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BBj, BH, DO, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KÁ, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (EgJ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:25]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 837,5--7 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, EgJ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, RA, StG, SJS, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

7.--10. gr., svo breyttar, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, SJS, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,8.a, 1.--2. málsl., samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 837,8.a, 3. málsl., samþ. með 33:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:28]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 837,8.a, 4.--5. málsl., samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,8.b--e samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

11. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,9.a samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 837,9.b--d samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, LB, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

12. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,10--11 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

13.--14. gr., svo breyttar, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HBl, KHG, MF, StG, SJS, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,12.a samþ. með 33:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:34]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 837,12.b, 1. málsl., samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 837,12.b, 2. málsl., samþ. með 33:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, ÁÞ, JóhS, SvanJ.

14 þm. (BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,12.b, 3. málsl., samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, RG, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

15. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,13 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

16. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,14.a samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,14.b samþ. með 33:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.

12 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:39]

Ásta B. Þorsteinsdóttir:


17. gr., svo breytt, samþ. með 31:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

15 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, KPál, MF, StG, SJS, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,15--16 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, GMS, HÁs, HjÁ, KHG, KPál, MF, SF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

18.--19. gr., svo breyttar, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, KPál, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

20. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, KPál, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:41]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 837,17--21 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, KPál, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

21.--28. gr., svo breyttar, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, KPál, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,22 samþ. með 48 shlj. atkv.

29. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 837,23 samþ. með 49 shlj. atkv.

30. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BirnS, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÖJ*.

14 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 837,24.a, fyrri málsl. (nýr fyrri málsl. 1. mgr. 31. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 837,24.a, síðari málsl. (nýr síðari málsl. 1. mgr. 31. gr.), samþ. með 31:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.

14 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:47]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 837,24.b (ný málsgrein, verður 3. mgr. 31. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

31. gr., 2.--3. mgr. (verða 2. og 4. mgr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, HÁs, HjÁ, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,25.a samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,25.b samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:50]

Hjörleifur Guttormsson:


32. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,26 (ný 33. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,27 (ný grein, verður 34. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,28 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

34. gr. (verður 35. gr.), svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, RG, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I--III samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

15 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, RA, RG, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,29 (nýtt ákvæði til brb., verður ákv. til brb. IV) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

16 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, RA, RG, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,30 (ný fyrirsögn) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, RG, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 837,31 (fylgiskjal) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BirnS, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, LB, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁE, ÁMM, BBj, EOK, FI, GE, GB, HÁs, KHG, MF, RG, StG, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:56]

Hjörleifur Guttormsson:


Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.