1998-03-03 15:47:06# 122. lþ.#F 76.#12. fundur. Kosningar til sveitarstjórna., til 15:51:22| A gert 4 8:45
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 122. lþ.

Kosningar til sveitarstjórna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 225. mál (heildarlög). --- Þskj. 851, brtt. 840, 848 og 860.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:47]

Brtt. 840 felld með 20:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BirnS, BH, GE, GÁS, HG, KÁ, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, JónK, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SF, TIO, VS.

31 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GB, GGuðbj, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, KHG, KPál, LB, MF, ÓE, RG, SighB, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddur.

[15:48]

Kristín Ástgeirsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 860 samþ. með 33 shlj. atkv.

Brtt. 848,1 felld með 24:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, GE, GÁS, HG, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, TIO, VS.

1 þm. (BirnS) greiddi ekki atkv.

28 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, FI, GB, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, KHG, LB, MF, ÓÖH, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 848,2 kom ekki til atkvæða.

Frv., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁÞ, BirnS, BH, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HG, JónK, KÁ, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, SvG, TIO, VS, ÖJ.

26 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GB, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, KHG, LB, MF, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.