1998-03-03 16:59:38# 122. lþ.#F 77.#1. fundur. Hollustuhættir., til 17:00:18| A gert 4 8:10
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 122. lþ.

Hollustuhættir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 194. mál (heildarlög). --- Þskj. 868.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:00]

Frv. samþ. með 22 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO.

12 þm. (ÁÞ, BirnS, GÁS, HG, KHG, KÁ, LB, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

29 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EOK, FI, GE, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, KPál, MF, RA, RG, SighB, StG, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP) fjarstaddir.