1998-03-16 15:25:59# 122. lþ.#F 88.#14. fundur. Vopnalög., til 15:28:24| A gert 17 8:41
[prenta uppsett í dálka] 88. fundur, 122. lþ.

Vopnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 175. mál. --- Þskj. 916, frhnál. 961, brtt. 962.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:27]

Brtt. 962,1 samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 962,2 samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 962,3 samþ. með 41 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BirnS, BBj, BH, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, IP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KPál, LB, MS, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, LMR, MF, ÓÖH, StB, TIO, VE) fjarstaddir.