1998-03-31 14:50:32# 122. lþ.#F 99.#2. fundur. Umferðarlög., til 14:51:24| A gert 1 7:58
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 122. lþ.

Umferðarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 341. mál (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.). --- Þskj. 430, brtt. 1018.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:51]

Brtt. 1018 samþ. með 38 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BH, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SJóh, SF, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KÁ, LMR, RA, RG, SAÞ, SP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.