1998-03-31 15:00:42# 122. lþ.#F 99.#8. fundur. Lögreglulög., til 15:04:51| A gert 1 7:58
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 122. lþ.

Lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 442. mál (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.). --- Þskj. 769, nál. 1019, brtt. 1020.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:01]

Brtt. 1020,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

1. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

2.--3. gr. (verða 3.--4. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1020,2 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SF, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP.

6 þm. (ÁRJ, GÁS, SJóh, SJS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KHG, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:02]

Ögmundur Jónasson:


4. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.

14 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, JóhS, KHG, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddur.

Brtt. 1020,3 (ný grein, verður 6. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

5.--6. gr. (verða 7.--8. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.