1998-03-31 15:05:13# 122. lþ.#F 99.#9. fundur. Loftferðir., til 15:15:45| A gert 1 7:58
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 122. lþ.

Loftferðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 201. mál (heildarlög). --- Þskj. 210, nál. 1063 og 1083, brtt. 1064.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:07]

1. gr. samþ. með 23 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KÁ, KPál, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:05]

Guðmundur Árni Stefánsson:


2.--5. gr. samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KÁ, KH, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddir.

Brtt. 1064,1 samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddur.

6. gr., svo breytt, samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.

16 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KHG, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE, ÖS) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 24:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddur.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:10]

Ögmundur Jónasson:


[15:11]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[15:12]

Samgönguráðherra (Halldór Blöndal):


Brtt. 1064,2 (ný 8. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SF, SJS, StB, TIO, VS, ÞorstP.

15 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KHG, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:14]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[15:14]

Samgönguráðherra (Halldór Blöndal):


Brtt. 1064,3--30 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

6 þm. (BH, JóhS, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KHG, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddir.

9.--146. gr. og ákv. til brb. I--IV, svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SF, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

3 þm. (JóhS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GMS, HjÁ, HG, IP, KHG, KÁ, RA, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.