1998-03-31 15:20:28# 122. lþ.#F 100.#2. fundur. Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands., til 15:20:48| A gert 1 8:25
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 122. lþ.

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 340. mál (heildarlög). --- Þskj. 429 (með áorðn. breyt. á þskj. 1028).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:20]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, JóhS, KH, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RG, SJóh, SF, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

28 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GÁS, GMS, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, LB, ÓÖH, RA, SighB, SAÞ, SP, StG, VE) fjarstaddir.