1998-03-31 15:21:59# 122. lþ.#F 100.#4. fundur. Lögreglulög., til 15:22:29| A gert 1 8:25
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 122. lþ.

Lögreglulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 442. mál (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.). --- Þskj. 769 (með áorðn. breyt. á þskj. 1020).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:22]

Frv. samþ. með 22 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.

13 þm. (ÁRJ, BH, GE, JóhS, KHG, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

28 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GB, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JónK, KÁ, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, SP, StG, VE, ÖS) fjarstaddir.