1998-04-28 15:02:18# 122. lþ.#F 112.#30. fundur. Listskreytingar opinberra bygginga., til 15:02:47| A gert 29 14:30
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 122. lþ.

Listskreytingar opinberra bygginga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 446. mál (heildarlög). --- Þskj. 1232.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:02]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BH, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, ÖJ.

18 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, GHH, GÁ, GMS, IP, ÍGP, JóhS, RA, VS, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.