Fjarvistarleyfi 122. þingi, 135. fundi 28., gert 29 11:31

Ágúst Einarsson, 11. þm. Reykn.,

Einar Oddur Kristjánsson, 3. þm. Vestf.,

Guðmundur Bjarnason landbrh.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 9. þm. Reykn.,

Jón Kristjánsson, 2. þm. Austurl.,

Kristinn H. Gunnarsson, 5. þm. Vestf.,

Kristín Halldórsdóttir, 12. þm. Reykn.,

Ólafur G. Einarsson, 1. þm. Reykn.,

Lúðvík Bergvinsson, 6. þm. Suðurl.,

Pétur H. Blöndal, 16. þm. Reykv.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.,

Steingrímur J. Sigfússon, 4. þm. Norðurl. e.,

Vilhjálmur Egilsson, 5. þm. Norðurl. v.