1998-05-08 14:01:57# 122. lþ.#F 121.#2. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 15:00:39| A gert 8 16:1
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 122. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 359, nál. 1192 og 1275, brtt. 1193 og 1276, till. til rökst. dagskrár 1326.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:15]

Till. til rökst. dagskrár á þskj. 1326 felld með 29:23 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (ÓÖH) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, EKG, EOK, FrS, GMS, HjÁ, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

12 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:02]

Svavar Gestsson:


[14:04]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[14:05]

Valgerður Sverrisdóttir:


[14:06]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[14:08]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[14:08]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[14:09]

Jón Kristjánsson:


[14:10]

Ágúst Einarsson:


[14:11]

Ögmundur Jónasson:


[14:13]

Kristján Pálsson:


[14:13]

Hjálmar Jónsson:


[14:14]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 1276,1 felld með 29:13, atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
SvanJ, ÖS, ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KH, LB, RG, SighB.
nei:
VS, VE, ÞorstP, ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, ÓE.

11 þm. (SJS, SvG, ÖJ, BH, HG, KHG, KÁ, MF, ÓÖH, RA, SJóh) greiddu ekki atkv.

10 þm. (StB, TIO, ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, LMR, StG) fjarstaddir.

7 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:16]

Gísli S. Einarsson:


[14:18]

Hjörleifur Guttormsson:


[14:19]

Kristín Halldórsdóttir:


[14:20]

Kristján Pálsson:


[14:21]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[14:22]

Sighvatur Björgvinsson:


[14:23]

Siv Friðleifsdóttir:


1. gr. samþ. með 29:13 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KH, LB, RG, SighB, SvanJ, ÖS.

11 þm. (BH, HG, KHG, KÁ, MF, ÓÖH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

9 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:26]

Valgerður Sverrisdóttir:


[14:27]

Svanfríður Jónasdóttir:


[14:28]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[14:29]

Magnús Stefánsson:


[14:31]

Lúðvík Bergvinsson:


[14:32]

Pétur H. Blöndal:


[14:33]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[14:33]

Siv Friðleifsdóttir:


[14:34]

Kristján Pálsson:


2.--3. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,1 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁRJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁRJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, KH, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,2 (ný 5. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁRJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, KH, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁRJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, KH, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,3 samþ. með 29:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.
nei:
KHG, SJóh.

21 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:38]

Árni M. Mathiesen:


[14:39]

Kristján Pálsson:


[14:39]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[14:40]

Sighvatur Björgvinsson:


7. gr., svo breytt, samþ. með 29:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.
nei:
KHG, SJóh.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, BH, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, ÓÖH, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

8.--12. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, BH, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,4 (ný 13. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

14.--18. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,5 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, LB, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

19. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

20.--41. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,6 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

42. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, BH, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

43.--60. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, LB, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,7 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

61. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

62.--64. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,8 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

65. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

66.--67. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

22 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:48]

Svavar Gestsson:


68. gr., 1. mgr., samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, DO, EKG, EOK, FrS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

68. gr., 2. mgr., samþ. með 25:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁRÁ.

24 þm. (ÁE, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, LB, MF, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, DO, EKG, FrS, GMS, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:50]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[14:51]

Sighvatur Björgvinsson:


68. gr., 3.--4. mgr., samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, DO, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

69.--73. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, DO, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1193,9 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, DO, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

74. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, DO, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

75.--86. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, DO, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, SP, StG, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1193,10 (ný 87. gr.) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, DO, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, LB, SP, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

88.--93. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, ÓÖH, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,11 (ný 94. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

95.--105. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, EKG, FrS, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, MF, ÓÖH, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1276,2 kom ekki til atkv.

Brtt. 1193,12 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 30:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GGuðbj, KH, LB, RG, SighB, SvanJ, ÖS.

10 þm. (HG, KHG, KÁ, MF, ÓÖH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EKG, GÁS, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, StG, StB, TIO) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:57]

Kristín Halldórsdóttir:


[14:58]

Hjörleifur Guttormsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, BH, EKG, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, ÍGP, JóhS, LMR, RA, StG, StB, TIO) fjarstaddir.