1998-05-18 11:06:34# 122. lþ.#F 130.#1. fundur. Húsnæðismál., til 11:39:08| F gert 15 8:55
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 122. lþ.

Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 507. mál. --- Þskj. 877, nál. 1349 og 1389, brtt. 1350.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:13]

Till. í nál. 1389 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

15 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, EgJ, EOK, FrS, GÁS, GMS, HBl, JónK, LMR, StG, StB, ÞorstP) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:07]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[11:08]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[11:09]

Ögmundur Jónasson:


[11:10]

Kristín Halldórsdóttir:


[11:11]

Gísli S. Einarsson:


[11:12]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[11:13]

Sighvatur Björgvinsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE.

19 þm. (BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, EgJ, EOK, FrS, GÁS, GMS, HBl, JónK, LMR, StG, StB, ÞorstP) fjarstaddir.

8 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:15]

Svavar Gestsson:


[11:17]

Valgerður Sverrisdóttir:


[11:18]

Ögmundur Jónasson:


[11:19]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[11:19]

Steingrímur J. Sigfússon:


[11:21]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[11:22]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[11:24]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[11:25]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[11:26]

Sighvatur Björgvinsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:27]

Svavar Gestsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:28]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[11:30]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


[11:31]

Rannveig Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:32]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[11:33]

Sighvatur Björgvinsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:35]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:36]

Svavar Gestsson (um atkvæðagreiðslu):