1998-05-19 16:46:05# 122. lþ.#F 131.#7. fundur. Lax- og silungsveiði., til 16:48:34| A gert 20 13:13
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 122. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 578. mál (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.). --- Þskj. 983, nál. 1281.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:46]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, RA, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, FrS, GE, GÁS, HÁs, KH, LMR, LB, MF, PP, PHB, SighB, SJóh, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

2.--29. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖS.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, FrS, GE, GÁS, HÁs, LMR, LB, MF, PP, SighB, SJóh, StG, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:47]

Össur Skarphéðinsson: