1998-05-28 10:37:22# 122. lþ.#F 135.#5. fundur. Búfjárhald., til 10:37:51| A gert 25 14:44
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Búfjárhald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 543. mál (forðagæsla, merking o.fl.). --- Þskj. 1418.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:37]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

15 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.