1998-05-28 10:38:10# 122. lþ.#F 135.#6. fundur. Lax- og silungsveiði., til 10:39:41| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 578. mál (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.). --- Þskj. 983, brtt. 1421.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:39]

Brtt. 1421 samþ. með 47 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KF, KÁ, KB, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

17 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.