1998-05-28 10:39:50# 122. lþ.#F 135.#7. fundur. Lánasjóður landbúnaðarins., til 10:40:19| A gert 25 14:44
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Lánasjóður landbúnaðarins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 625. mál (lánstími). --- Þskj. 1072.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:40]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

16 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.