1998-05-28 10:40:21# 122. lþ.#F 135.#8. fundur. Framleiðsla og sala á búvörum., til 10:54:19| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Framleiðsla og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 559. mál (mjólkurframleiðsla). --- Þskj. 950, nál. 1297 og 1403, brtt. 1298.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:41]

Till. í nál. 1403 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 31:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, RG, SighB, SvanJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, VS, ÞorstP.

7 þm. (HG, KÁ, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, BH, EOK, GÞÞ, GB, GÁS, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:41]

Sighvatur Björgvinsson:


1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1298,1 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EOK, GB, GÁS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EOK, GÞÞ, GB, GÁS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

3.--13. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

6 þm. (ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EOK, GB, GÁS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, RG, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1298,2.a samþ. með 32:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
HG, KÁ, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:45]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[10:46]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 1298,2.b--d samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

15 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

12 þm. (GE, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

15.--16. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, PP, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RA, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1298,3 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

17. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

18. gr. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, PP, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, GGuðbj, JóhS, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, BH, EKG, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:50]

Svavar Gestsson:


[10:51]

Forseti (Ragnar Arnalds):


[10:51]

Svavar Gestsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:52]

Guðni Ágústsson:


[10:52]

Forseti (Ragnar Arnalds):


Brtt. 1298,4 kölluð aftur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (ÁÞ, GGuðbj, RG) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.