1998-05-28 10:55:16# 122. lþ.#F 135.#9. fundur. Búnaðarlög., til 11:08:11| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Búnaðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 368. mál (heildarlög). --- Þskj. 599, nál. 1324, brtt. 1325.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:55]

Brtt. 1325,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1325,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, JóhS, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, PP, RG, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

6 þm. (HG, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, BH, EOK, GÞÞ, GB, GÁS, IP, JónK, KF, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:57]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 1325,3 samþ. með 43 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

5.--6. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1325,4 samþ. með 43 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1325,5 samþ. með 43 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1325,6 samþ. með 46 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

10. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1325,7 samþ. með 46 shlj. atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1325,8 samþ. með 46 shlj. atkv.

12. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1325,9 samþ. með 46 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

14--15. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1325,10 samþ. með 46 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1325,11 samþ. með 47 shlj. atkv.

17. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1325,12 samþ. með 46 shlj. atkv.

18. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

19 gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1325,13 samþ. með 42 shlj. atkv.

20. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1325,14 samþ. með 40 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 39:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SighB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ.

19 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, SvanJ, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:06]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.