1998-05-28 11:08:16# 122. lþ.#F 135.#10. fundur. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr., til 11:23:00| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, frh. 2. umr.

Stjfrv., 436. mál (heildarlög). --- Þskj. 762, nál. 1299, brtt. 1300 og 1386.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:11]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

23 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EOK, GB, GÁS, GÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:08]

Hjörleifur Guttormsson:


[11:10]

Egill Jónsson:


2.--3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1300,1 samþ. með 40 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjálmJ, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP.

1 þm. (HG) greiddi ekki atkv.

25 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, BH, DO, EOK, GE, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SF, SP, SJS, SvanJ, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:12]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 1300,2 samþ. með 40 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

6.--8. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1300,3 samþ. með 42 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

10. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1300,4 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

6 þm. (HG, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, BH, DO, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddur.

11. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

6 þm. (HG, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1300,5 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (HG) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

12. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

6 þm. (HG, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

13. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

8 þm. (GGuðbj, HG, KÁ, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:16]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 1300,6 samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1386,1 felld með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
HG, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

5 þm. (ÁRJ, GE, KÁ, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, BH, EOK, GB, GÁS, GGuðbj, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SighB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

6 þm. (HG, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, BH, EOK, GB, GÁS, GGuðbj, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SighB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1386,2 felld með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
HG, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

8 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GE, KÁ, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, ÁJ, BH, EOK, GB, GÁS, GGuðbj, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:20]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 1300,7 (ný 15. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

16.--18. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1300,8 samþ. með 40 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, BH, EOK, GB, GÁS, GGuðbj, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, RG, SP, SJS, VE, ÖJ) fjarstaddur.

20. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I--II samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.