1998-05-28 11:30:02# 122. lþ.#F 135.#15. fundur. Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins., til 11:31:55| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins, frh. síðari umr.

Þáltill. HG, 269. mál. --- Þskj. 337, nál. 1219.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:31]

Brtt. í nál. 1219 (ný tillgr.) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

20 þm. (ÁE, BH, EgJ, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:30]

Gísli S. Einarsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HG, JóhS, KÁ, KB, KPál, LMR, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁE, ÁJ, BH, EKG, EOK, GB, GÁS, HjálmJ, IP, JónK, KF, KHG, KH, LB, MS, ÓE, PHB, RG, SighB, SP, SJS, SvanJ, VE) fjarstaddir.