1998-05-28 11:32:43# 122. lþ.#F 135.#17. fundur. Atvinnuleysistryggingar., til 11:37:08| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Atvinnuleysistryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 654. mál (geymsla áunnins réttar o.fl.). --- Þskj. 1127, nál. 1366.

[11:33]

Ögmundur Jónasson:


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:35]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, ÞorstP.

13 þm. (ÁÞ, GE, GGuðbj, HG, JóhS, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁJ, BH, DO, EOK, FI, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SighB, SP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

5.--6. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1366 (ný 7. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÁJ) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁE, BH, DO, EOK, FI, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SighB, SP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.