1998-05-28 11:37:09# 122. lþ.#F 135.#18. fundur. Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga., til 11:41:14| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 655. mál (geymsla áunnins réttar o.fl.). --- Þskj. 1128, nál. 1365, brtt. 1404.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:37]

Brtt. 1404,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1404,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG*, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

5 þm. (MF, RA, RG, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, BH, DO, EOK, GB, GÁS, GÁ, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

4. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1404,3 samþ. með 42 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1365, samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.