1998-05-28 11:42:24# 122. lþ.#F 135.#21. fundur. Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins., til 11:43:29| A gert 25 14:44
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins, frh. síðari umr.

Þáltill. RG o.fl., 251. mál. --- Þskj. 296, nál. 1357.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:42]

Tillgr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, PP, RA, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁE, ÁJ, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SF, SP, StG, SJS, VE) fjarstaddur.