1998-05-28 11:43:32# 122. lþ.#F 135.#22. fundur. Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna., til 11:44:53| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna, frh. síðari umr.

Stjtill., 376. mál. --- Þskj. 649, nál. 1414, brtt. 1415.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:44]

Brtt. 1415 samþ. með 45 shlj. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁE, BH, DO, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PHB, RG, SighB, SF, SP, SJS, TIO, VE) fjarstaddur.