1998-05-28 13:15:53# 122. lþ.#F 136.#6. fundur. Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga., til 13:16:15| A gert 29 16:43
[prenta uppsett í dálka] 136. fundur, 122. lþ.

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 655. mál (geymsla áunnins réttar o.fl.). --- Þskj. 1128 (með áorðn. breyt. á þskj. 1365, 1404).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:16]

Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, MS, ÓI, ÓÖH, PP, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP.

27 þm. (ÁE, ÁÞ, BBj, BH, EOK, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LMR, LB, MF, ÓE, PHB, SighB, SP, SJS, TIO, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.