Útbýting 122. þingi, 131. fundi 1998-05-19 10:34:14, gert 20 13:13

Húsnæðismál, 507. mál, þskj. 1409; brtt. meiri hluta félmn., þskj. 1410; brtt. JóhS o.fl., þskj. 1413.