Útbýting 122. þingi, 131. fundi 1998-05-19 15:53:24, gert 20 13:13

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna, 376. mál, nál. félmn., þskj. 1414; brtt. félmn., þskj. 1415.

Sérleyfi til fólksflutninga, 419. mál, svar samgrh., þskj. 1407.