Ekki tókst að sækja gögn. Vinsamlegast endurhlaðið síðunni.
1998-06-02 14:58:05# 122. lþ.#F 140.#2. fundur. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála., til 14:59:18| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 122. lþ.

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 509. mál (gjald af flugvélabensíni). --- Þskj. 879.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:59]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GÞÞ, GHall, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, KF, KHG, KH, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, KÁ, LB, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁÞ, DO, GHH, GB, GÁ, JónK, ÓE, RG, SF, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:58]

Guðmundur Árni Stefánsson: