1998-06-02 15:28:02# 122. lþ.#F 140.#10. fundur. Loftferðir., til 15:35:30| A gert 2 16:46
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 122. lþ.

Loftferðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 201. mál (heildarlög). --- Þskj. 1099, frhnál. 1182, brtt. 1100 og 1433.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:30]

Brtt. 1100 samþ. með 31:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
GE, JóhS, ÖS.

15 þm. (ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, DO, FI, GHH, GB, GÁ, JónK, ÓE, RG, SighB, SF, SJS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:28]

Ögmundur Jónasson:


[15:29]

Guðmundur Árni Stefánsson:


Brtt. 1 í nál. 1182 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, GE, GÞÞ, GHall, GÁS, GMS, HBl, JóhS, KF, KB, KPál, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, DO, FI, GHH, GB, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, LMR, ÓE, RG, SighB, SF, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1433 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, GÞÞ, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HG, JóhS, KF, KHG, KÁ, KH, KB, KPál, LB, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, DO, EgJ, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, LMR, ÓE, RG, SighB, SF, SJS) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:33]

Einar K. Guðfinnsson:


Brtt. 2 í nál. 1182 samþ. með 41 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 27:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GMS, HBl, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, ÖS.

13 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, ÁJ, ÁÞ, DO, EgJ, FI, GHH, GB, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, ÓE, RG, SighB, SF, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:34]

Guðmundur Árni Stefánsson: