1998-06-02 15:46:03# 122. lþ.#F 140.#13. fundur. Almenn hegningarlög., til 15:53:39| A gert 2 17:1
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 122. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 521. mál (fyrning sakar). --- Þskj. 892, nál. 1295, brtt. 1346.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:46]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1346 felld með 31:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, RA, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, ÁÞ, DO, FI, GHH, GB, GÁ, IP, JónK, KHG, MF, ÓE, RG, SighB, SF, SJS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:47]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[15:48]

Sólveig Pétursdóttir:


[15:49]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[15:50]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


2. gr., inngmgr. og a-liður, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, GE, GÞÞ, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjálmJ, HG, JóhS, KF, KÁ, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁE, ÁÞ, DO, EgJ, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HjÁ, IP, JónK, KHG, KPál, MF, ÓE, RG, SighB, SF, StG, SJS, StB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:52]

Jóhanna Sigurðardóttir:


2. gr., b--d-liður, samþ. með 42 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.